Welcome to The Kidney Foundation of Thailand
โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2520
พิธีมอบเครื่องไตเทียม ระบบน้ำ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ปี 2558

Welcome

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นองค์ประธาน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2521 ตลอดระยะเวลา เกือบ 30 ปี มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ได้ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเกี่ยวกับค่ายา ค่ารักษาพยาบาล ในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการผ่าตัดเปลี่ยนไต นอกจากนี้ยังให้ การสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัย ตลอดจนสนับสนุนทุนศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศแก่แพทย์ โรคไตรวมทั้งการอบรมพยาบาลไตเทียม เพื่อพัฒนาให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตให้เจริญก้าวหน้า ทัดเทียมกับอารยประเทศ และการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไตที่ถูกต้องแก่ประชาชนด้วยการบริจาคเครื่องไตเทียม


มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยขอเป็นตัวกลางในการทำกุศลของท่านสำหรับหน่วยงานหรือบุคคลที่ประสงค์จะบริจาคเครื่องไตเทียม โดยท่านสามารถบริจาคได้ที่มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ตึกกัลยาณิวัฒนาชั้น 7 โรงพยาบาลสงฆ์ บริจาคได้ทุกวัน ยกเว้นวันพุธ หรือ ตึกกัลยาณิวัฒนา ชั้น 8 โรงพยาบาลสงฆ์ ในวันเวลาราชการ กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ เบอร์ 02-419-7187

อ่านต่อ..

การบริจาคเงิน


มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยขอเป็นตัวกลางในการทำกุศลของท่านสำหรับหน่วยงานหรือบุคคลที่ประสงค์จะบริจาคเงิน เชิญบริจาคได้ดังนี้ บริจาคด้วยตนเองที่ มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ตึกธนาคารไทยพาณิชย์

อ่านต่อ..

การบริจาคไต


ท่านสามารถบริจาคไตได้ที่สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยขอเป็นตัวกลางในการทำกุศลของท่านสำหรับหน่วยงานหรือบุคคลที่ประสงค์จะบริจาคไต ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ..

การบริจาคอื่นๆ


มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยขอเป็นตัวกลางในการทำกุศลของท่านสำหรับหน่วยงานหรือบุคคลที่ประสงค์จะบริจาค โดยท่านสามารถบริจาคได้ที่มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย โดยอยู่ที่ตึกกัลยาณิวัฒนาชั้น 7 โรงพยาบาลสงฆ์ บริจาคได้ทุกวัน ยกเว้นวันพุธ ในวันเวลาราชการ กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ เบอร์ 02-419-7187

อ่านต่อ..

ความรู้เรื่องโรคไต

บทความ / ความรู้เรื่องโรคไต จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต เผยแพร่โดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย สำหรับประชาชนทั่วไป
ดูทั้งหมด »

การเปลี่ยนไต

บทความ / ความรู้เรื่องการผ่าตัดเปลี่ยนไต จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต เผยแพร่โดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย สำหรับประชาชนทั่วไป
ดูทั้งหมด »

อาหารผู้ป่วยโรคไต

บทความ / ความรู้เรื่องอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต เผยแพร่โดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย สำหรับประชาชนทั่วไป
ดูทั้งหมด »

การล้างไต

บทความ / ความรู้เรื่องโรการล้างไต จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต เผยแพร่โดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย สำหรับประชาชนทั่วไป
ดูทั้งหมด »


พิธีมอบเครื่องไตเทียม ระบบน้ำ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประจำปี 2558

          วันนี้ ( 25 สิงหาคม 2558) เวลา  13.30 น.  ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 9 ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์วิศิษฏ์  สิตปรีชา  ในฐานะประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย คนที่ 2  เป็นประธานมอบ

อ่านต่อ..


ประกาศรับสมัครพยาบาลไตเทียม รุ่น 40

รับสมุัครพยาบาลไตเทียมรุ่นที่ 40 ของมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ..


การบริจาค

ท่านที่ประสงค์จะบริจาคเงินให้มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย สามารถบริจาคด้วยตนเองได้ที่

- ตึกธนาคารไทยพาณิชย์ โรงพยาบาลศิริราช ติดกับตึกอำนวยการด้านท่าน้ำ ชั้น 1 ในวันเวลาราชการ หรือ มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

- ตึกกัลยาณิวัฒนา ชั้น 7 โรงพยาบาลสงฆ์ บริจาคได้ทุกวัน ยกเว้นวันพุธ

- ตึกกัลยาณิวัฒนา ชั้น 8 โรงพยาบาลสงฆ์ ในวันเวลาราชการ

จัดส่งเป็นธนาณัติ สั่งจ่ายมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ปท.ศิริราช จัดส่งเป็นเช็ค สั่งจ่ายมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

โอนเงินบริจาค

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาศิริราช ชื่อบัญชี มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 016-2-60535-6

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศิริราช ชื่อบัญชี มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 085-2-15222-2

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาอรุณอัมรินทร์ ชื่อบัญชี มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 157-1-23030-0

* การตั้งทุนในมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย จำนวนเงินตั้งแต่ 10,000.- บาท ขึ้นไป

*กรณีบริจาคเครื่องไตเทียม กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ เบอร์ 02-419-7187

ติดต่อมูลนิธิ

  • Phone: 02-418-2568
  • 02-412-4090 , 02-419-7187
  • Email:
    patpatkidney@gmail.com
  • ตึกธนาคารไทยพาณิชย์ โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนพรานนก บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700