ความรู้เกี่ยวกับโรคไต

 

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต

 

การบำบัดทดแทนไต

 

การปลูกถ่ายไต

 

วารสารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

 

 


 
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นองค์ประธาน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2521 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ได้ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเกี่ยวกับค่ายา ค่ารักษาพยาบาล ในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการผ่าตัดเปลี่ยนไต นอกจากนี้ยังให้ การสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัย ตลอดจนสนับสนุนทุนศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศแก่แพทย์ โรคไตรวมทั้งการอบรมพยาบาลไตเทียม เพื่อพัฒนาให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตให้เจริญก้าวหน้า ทัดเทียมกับอารยประเทศ และการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไตที่ถูกต้องแก่ประชาชนด้วย
 
 
 

 

 
 
     
 

ข่าวสารจากมูลนิธิ

 
     
 
 
 

การจัดสรรเงินช่วยเหลือประจำปี 2561

 
 

ด้วยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช-นครินทร์ ทรงเป็นองค์ประธานก่อตั้ง และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็นองค์ประธาน ได้มีมติจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 .....

 
  อ่านต่อ >>>  
     
     
 
 
 
 

ประกาศการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียมรุ่นที่ 45 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลพระบมงกุฏเกล้า และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 
 

เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณและคุณภาพพยาบาลไตเทียม รองรับความต้องการของการรักษาผู้ป่วยด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ทั้งปัจจุบันและอนาคต ให้สามารถปฏิบัตงานในหน่วยไตเทียม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกสาร

 
  อ่านต่อ >>>  
     
     
 
 
 
 

ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ประจำปี 2561

 
 

ด้วย มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นองค์ประธานก่อตั้ง และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ได้มีมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 
  อ่านต่อ >>>  
     
     
 
 
 
 

ประกาศผล รายนามผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 43

 
 

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และคณะแพทยศาตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560 - 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

 
  อ่านต่อ >>>  
     
     
 
 
 
 

ประกาศ การฝึกอบรมพยาบาลไตเทียมรุ่นที่ 43

 
 

หลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)

 
  อ่านต่อ >>>  
     
     
 
 
 
 

ประกาศการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 
 

 
  อ่านต่อ >>>  
     
     
 
 
 
 

ประกาศการจัดสรรเงินช่วยเหลือประจำปี 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทางเป็นประฐานการประชุม อนุมัติการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะที่ยากไร้ ตลอดจนสนันสนุนโครงการหน่วยไตเทียม โครงการเปลี่ยนไต ทุนศึกษาอบรม และทุนวิจัยต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนเงิน 89 ล้านบาท

 
  อ่านต่อ >>>  
     
     
 
 
 
 

ประกาศสมัครรับทุนฝึกอบรมแพทย์ประจำปี 2560

 
 

ประกาศสมัครรับทุนฝึกอบรมแพทย์ประจำปี 2560

 
  อ่านต่อ >>>  
     
     
 
 
 
 

ประกาศรายนามผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 42

 
 

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลพระมงกฏเกล้า และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 
  อ่านต่อ >>>  
     
     
 
 
 
 

สำนักงานประกันสังคม

 
  เพิ่มสิทธิ์สำหรับผู้ป่วยไตวายสามารถเตรียมเส้นฟอกเลือดได้ตั้งแต่ GFR น้อยกว่า 10 cc/min/1.73m2  ในกรณีที่ค่าเตรียมเส้นฟอกเลือดมากกว่า 20,000 บาท/ 2ปี และจำเป็นต้องแก้ไขเส้นเลือดหรือเตรียมเส้นเลือดใหม่สามารถเบิกเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 10,000 บาท และเพิ่มการสนับสนุนปริมาณยา Erythropoietin ตามระดับความเข้มข้นของเลือด  
  อ่านต่อ >>>  
     
     
 
 
 
 

ประกาศรับสมัครฝึกอบรมพยาบาล รุ่น 41 ของมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

 
  จำหน่ายใบสมัครวันที่ 2-25 พฤษาภาคม พ.ศ. 2559 และรับสมัคร ตั้งแต่ 2 - 31 พฤษภาคม พ.ศ.2559 (วันและเวลาราชการ)  
  อ่านต่อ >>>  
     
     
 
   
 

พิธีมอบเครื่องไตเทียม ระบบน้ำ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประจำปี 2558

 
  วันที่ ( 25 สิงหาคม 2558) เวลา  13.30 น.  ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 9 ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์วิศิษฏ์  สิตปรีชา  ในฐานะประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย คนที่ 2  เป็นประธานมอบ  
  อ่านต่อ >>>  
     
     
 
         
         
     
 

ข่าวกิจกรรม

 
     
   
 

วันมหิดล

 
  คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย วางพวงมาลาสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  
     
     
     
 
         
         

 
         
     
 

การบริจาคเครื่องไตเทียม

 

การบริจาคเงิน

 
         
  มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยเป็นสื่อกลางในการทำกุศลของท่านสำหรับหน่วยงาน หรือบุคคลที่ประสงค์จะบริจาคเครื่องไตเทียม โดยท่านสามารถบริจาคได้ที่มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ตึกกัลยาณิวัฒนาชั้น 7 โรงพยาบาลสงฆ์ บริจาคได้ทุกวัน ยกเว้นวันพุธ หรือ ตึกกัลยาณิวัฒนา ชั้น 8 โรงพยาบาลสงฆ์ ในวันเวลาราชการ กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ เบอร์ 02-419-7187   มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยเป็นสื่อกลางในการทำกุศลของท่านสำหรับหน่วยงานหรือบุคคลที่ประสงค์จะบริจาคเงิน เชิญบริจาคได้ดังนี้ บริจาคด้วยตนเองที่ มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ตึกธนาคารไทยพาณิชย์ โรงพยาบาลศิริราช ติดกับตึกอำนวยการด้านท่าน้ำ ชั้น 1 ในวันเวลาราชการ โทรศัพท์ 02-412-4090, 02-412-9717  
     
         
     
 

การบริจาคอื่นๆ

 

 
         
 

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยเป็นสื่อกลางในการทำกุศลของท่านสำหรับหน่วยงาน หรือบุคคลที่ประสงค์จะบริจาค โดยท่านสามารถบริจาคได้ที่มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย โดยอยู่ที่ตึกกัลยาณิวัฒนาชั้น 7 โรงพยาบาลสงฆ์ บริจาคได้ทุกวัน ยกเว้นวันพุธ ในวันเวลาราชการ กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ เบอร์ 02-419-7187