ความรู้เกี่ยวกับโรคไต

 

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต

 

การบำบัดทดแทนไต

 

การปลูกถ่ายไต

 

วารสารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

 

 

 

หัวข้อข่าว

 


 

 

ร่างกำหนดการ ในวันศุกร์ที่ 29 มีค. 56

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน พระราชทานประกาศนียบัตรพยาบาลไตเทียม และทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี คณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมสานักงานมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ชั้น 8 ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2556


รายละเอียดกำหนดการ